GKR VRTY s.r.o.

Jsme moderní a pružná společnost nabízející své služby
v pozemním a dopravním stavitelství.

PŘEDMĚT ČINNOSTISPECIÁLNÍ ZAKLÁDÁNÍ


Na základě geologického průzkumu daného stavebního místa navrhneme nejvhodnější postupy založení stavby, zpracujeme projektovou dokumentaci a dílo zrealizujeme.

Poskytujeme široké spektrum služeb v rozsahu:

 • zakládání staveb
 • opěrné konstrukce
 • sanace sesuvů
 • sanace základů
 • zajištění stavebních jam

Realizace provádíme těmito technologiemi:

 • velkoprůměrové piloty
 • maloprůměrové piloty
 • hloubkové vibrační zhutňování
 • dynamické zhutňování
 • injektáže
 • zemní kotvy
 • pažící stěny
 • hloubkové odvodnění
BAUER BG 28 H
BAUER BG 24 H
BAUER BG 20 H
BAUER BG 18 H
KLEMM 806-03
KLEMM 802
KLEMM 702

MALÉ ZEMNÍ PRÁCE


Nabízíme hrubé terénní úpravy, kompletní zemní přípravu daného území, hutnění a vyztužení násypů, výkopy jam, základů včetně výkopů hloubkových. Dále rekultivace, skrývkové práce,
ekologické likvidace daného území a stabilizaci zemin.
Díky technice, kterou disponujeme, můžeme nabízet výkopové a zemní práce od základů pro RD až po velká logistická centra, výrobní závody, dopravní a inženýrské stavby
nebo vodohospodářské stavby. 

SMYKEM ŘÍZENÝ NAKLADAČ CATERPILLAR 242
SMYKEM ŘÍZENÝ NAKLADAČ CATERPILLAR 242
RYPADLO / NAKLADAČ CATERPILLAR 432F
RYPADLO / NAKLADAČ CATERPILLAR 432F
PÁSOVÝ BAGR CATERPILLAR 303
PÁSOVÝ BAGR CATERPILLAR 303

VNITROSTÁTNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA
VČETNĚ VELKOOBJEMOVÉ PŘEPRAVY


Nabízíme přepravní kapacity s nákladními vozy do 6,5 t.

MAN 8x6
MAN 8x6
MAN 8x6 + vlek
MAN 8x6 + vlek
IVECO EuroCargo – hákový nosič kontejnerů
IVECO EuroCargo – hákový nosič kontejnerů


HLUBINNÉ VRTÁNÍ


Hlavní prováděnou technologií je rotační jádrové vrtání a vrtání airliftem.

Portfolio prací:

 • sanace starých důlních děl
  • injektážní práce
  • zaplavování
  • odvodňovací či svodové vrty
 • čerpací vrty – pr. do 500mm, hl. do 200m
 • svodové vrty – svádění podzemních vod do starých důlních děl
 • hydrogeologické vrty
 • inženýrsko – geologické vrty pr.do 220 mm, hl. do 300 m
 • průzkumné práce pro těžební průmysl
 • vrty pro studny, tepelná čerpadla, měřící sondy
 • čištění studní - airlift

Způsoby hlubinného vrtání a druhy vrtů: Hlavní prováděnou technologií je rotační jádrové vrtání a vrtání airliftem.

Účely hlubinného vrtání a druhy vrtů

Hlubinné vrtání je oborem, který zasahuje do mnoha jiných oborů buď přímo, nebo nepřímo a tím se stává důležitým a nezbytným pro široký okruh technické činnosti. Hlavní funkce hlubinného vrtání spočívá v jeho spolupráci na hornické činnosti, a to

 • při průzkumu ložisek nerostných surovin, kde je hlavní složkou průzkumné techniky,
 • při samotné těžbě, kdy přebírá funkci důlních děl. Těžba ropy, zemních plynů a částečně i vody je bez hlubinného vrtu nemyslitelná.

Dalšími obory, kde je hlubinného vrtání dnes široce využíváno, je především stavebnictví, kde je zvláště patrný nárůst vrtných prací, a to jak z hlediska kvantitativního, tak i kvalitativního (zakládání staveb, injektáže, kotvy apod.) a také vodohospodářství. V posledním období je zřejmý rozvoj vrtných prací také v energetice (provádění vrtů pro tepelná čerpadla a další). 

Hlubinný vrt je dlouhé důlní dílo, u něhož poměr (délka/průměr) má maximální velikost. Je hlouben většinou ve svislém směru a ukloněném pod různými úhly od tížnice. Hlubinný vrt je prováděn pro účel:

 • průzkumný: zisk geologických a geotechnických informací,
 • provozní: vytvoření otvoru pro hornické, geologické, stavební a další technické účely.

Na základě tohoto rozdělení se vrty obecně člení na:

 1. Vrty geologicko-průzkumné, jejichž cílem je získání geologických a geotechnických informací. Charakteristickým rysem je, že slouží jen po dobu vrtání, po ukončení nemá význam (může být i škodlivý), musí se likvidovat. Jsou to vrty: v geologickém průzkumu: mapovací, strukturní, opěrné, parametrické, pionýrské, regionálně- profilové, vyhledávací, obrysové apod. v hornictví: vyhledávací, orientační, sledné, ložiskové, zajišťovací, parametrické, testovací, vrty pro geomechanické účely apod.
 2. Vrty provozně-technické, jejichž cílem je vytvoření otvorů, které po odvrtání mají sloužit určitému účelu. Charakteristickým rysem je, že svému účelu začínají sloužit až po dokončení vrtu. Jsou to vrty: v hornictví: těžební, větrací, zmražovací, injektážní, vtláčecí, jámové (velkoprůměrové), odvodňovací, degazační, základkové, hasicí, spojovací, záchranné, trhací, zplyňovací apod. ve stavebnictví: pilotové, mikropilotové, monitorovací, injektážní, spojovací, sanační, vrty pro kotvy apod. ve vodohospodářství: čerpací, pozorovací, balneologické, v energetice: vrty pro tepelná čerpadla, vrty pro využití geotermální energie.

V závislosti na členění vrtů, tedy geologickém záměru, se rozlišují určité kategorie technických hledisek při hloubení vrtu. Jsou to zejména:

 • rozdílné projektované hloubky a konečný průměr vrtu,
 • různé typy vrtných souprav podle jejich nosnosti,
 • různá složitost konstrukcí vrtů,
 • rozdílná volba materiálu, vrtného nářadí a nástrojů,
 • rozdílná technologie či způsob vrtání,
 • rozdílné vystrojení vrtu a technologie čerpacích procesů

 OPRAVY NÁKLADNÍCH VOZIDEL A STAVEBNÍCH STROJŮ


Provádíme automechanické a autoelektrikářské práce, diagnostiku a měření, servis vzduchových a hydraulických soustav, servis návěsů a přívěsů. Náš tým kvalifikovaných pracovníků se zaměřuje zejména na značky nákladních vozidel MAN, IVECO a stavebních strojů BAUER,
KLEMM a CATERPILLAR.

TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ


Po provedení vrtu se při pomalém vytahování nářadí a při minimálních otáčkách vhání injekční směs pod vysokým tlakem cca 40 MPa. Trysková injektáž je vytvářena tak, že je zemina řezána injekčním paprskem a současně smíchána s injekční směsí. Podél injekčního vrtu se tak otáčením trysek při plynulém vytahování monitoru vytváří sloup injektáží zpevněné zeminy. V blízkosti sloupu TI dochází ke komprimaci zeminy a tedy i k její konsolidaci.


CERTIFIKÁTY


 ISO 9001:2016
ISO 9001:2016 Příloha č. 1
ISO 14001:2016
OHSAS 18001:2008

KONTAKTUJTE NÁS


GKR VRTY s.r.o.
Kratochvílova 2659
413 01 Roudnice nad Labem

IČ: 28478762
DIČ: CZ28478762

Jednatel společnosti
Antonín Kühn

Ředitel společnosti
Pavel Chleborád
Mobil: +420 739 501 858
E-mail: p.chleborad@gkr.cz

Fakturace
Iveta Kovářová
Mobil: +420 731 679 973
E-mail: i.kovarova@gkr.cz

Výrobní ředitel
Pavel Hütter
Mobil: +420 731 661 355
E-mail: p.hutter@gkr.cz

Obchodní ředitel
Ing. Jaroslav Zdvořák
Mobil: +420 734 879 681
E-mail: j.zdvorak@gkr.cz

Vedoucí výroby
Ing. Pavel Čapek
Mobil: +420 737 256 843
E-mail:p.capek@gkr.cz

 

Nové stránky GKR VRTY s.r.o.: https://www.gkrvrty.cz/