GKR STAVBY s.r.o.
O NÁS

Společnost zahájila své podnikání ve stavebnictví v roce 2001 pod názvem STAVBY KÜHN s.r.o.. Současně byla začleněna do GKR HOLDING a.s. Koncem roku 2015 došlo v rámci GKR HOLDING a.s. k rozhodnutí sjednotit názvy firem začleněných do holdingu dle jejich zaměření s tím, že od 1.1.2016 firma začal působit na českém stavebním trhu pod názvem GKR STAVBY s.r.o. 

Od roku 2001 se neustále zvyšuje počet kvalifikovaných pracovníků až k dnešnímu počtu 95  a s tím zároveň stoupá technologická náročnost a rozsahy realizovaných projektů. To dokládá i motto společnosti.

Politika integrovaného systému managementu

Společnost GKR STAVBY s.r.o. považuje za přirozené chovat se zodpovědně s akcentem na sociální a environmentální problematiku. Projekty realizuje dle nejmodernějších technologických postupů, standardů řízení kvality s akcentem na kvalitu, bezpečnost práce a ochranu životního prostředí.

V oblasti environmentální politiky společnost využívá a implementuje nejmodernější technologie splňující nejpřísnější kritéria a normy ochrany životního prostředí.

Garantuje čestné, transparentní a loajální jednání.

Zavedení a udržování systému integrovaného managementu je ve společnosti GKR STAVBY s.r.o. motivováno snahou neustále zlepšovat vztah společnosti k externím stranám, k životnímu prostředí, a tím k minimalizování rizik a předcházení poškození životního prostředí a dobrého jména společnosti.

VZTAH K ZÁKAZNÍKOVI

Jsme společnost, orientující se silně na zákazníka. Cílem všech našich činností je vždy 100% splnění všech vyjádřených i nevyjádřených požadavků zákazníka na kvalitní dodávky produktů a ochranu životního prostředí.

VZTAH KE SPOLEČNOSTI A PŘÍSTUPU ZAKLÁDAJÍCÍCH SE NA FAKTECH

Všechny procesy jsou poskytovány v souladu s platnými legislativními, zdravotními, hygienickými, bezpečnostními a ekologickými podmínkami, které jsou určené platnou legislativou ČR a ke kterým se naše společnost zavázala. Vedení společnosti se zavazuje plánovat, realizovat a vyhodnocovat veškeré činnosti a procesy na základě sběru a analýzy údajů.

VZTAH K ZAMĚSTNANCŮM

Každý náš zaměstnanec je přesvědčen o významu jakosti, environmentu a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) pro prosperitu společnosti, zná svoji odpovědnost a postavení v integrovaném systému managementu. Kvalitní a odpovědná práce každého zaměstnance je zárukou úspěchu společnosti. Pracovníci jsou a zůstávají díky komplexnímu zapracování, kontinuálnímu vzdělávání a podpoře vedení nositeli výkonnosti naší společnosti.

Jsme společností, která pro snižování rizik na pracovištích, prevence vzniku úrazů a poškození zdraví dbá na vzdělávání a motivování zaměstnanců, aby prováděli své činnosti odpovědným způsobem ve vztahu k pracovnímu prostředí. Vede zaměstnance k dodržování stanovených pravidel v oblasti kvality, bezpečnosti a životního prostředí a zlepšuje systém BOZP, stav pracovního prostředí a pracovních podmínek.  

Je posilována otevřená komunikace a dialog se zaměstnanci, veřejností a ostatními zainteresovanými stranami přijímáním jejich podnětů a reagováním na ně.

VZTAH K DODAVATELŮM

Všichni naši dodavatelé jsou schopni dodávat přesně podle našich potřeb a specifikací. Chceme mít jenom spolehlivé a kvalitní dodavatele - budeme je hodnotit, vybírat a úzce s nimi spolupracovat tak, aby splnili naše očekávání. Všichni naši dodavatelé jsou seznámeni a dodržují naší politiku jakosti, environmentu a ochrany zdraví při práci a námi stanovené základy ochrany životního prostředí, ale i zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci spojené především s minimalizací pracovních rizik.

VZTAH K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Environmentální profil společnosti je pravidelně přezkoumáván a zlepšován a z výsledku jsou stanoveny další cíle a cílové hodnoty. Hlavním cílem je minimalizace následků eventuálních havárií zajištěním účinné prevence a rychlé a správné reakce jak přímo v naší společnosti. Chceme snižovat produkci odpadů a zvyšovat jejich materiálové využití.

SYSTÉMOVÝ A PROCESNÍ PŘÍSTUP

Vedení společnosti se zavazuje pravidelně ověřovat funkčnost systému. Veškeré výstupy z procesů jsou monitorovány pro zajištění kvalitních vstupů do navazujících procesů.

Společnost zabezpečuje nutnou podporu pro zajištění činnosti všech procesů, jejich měření, monitorování a analyzování, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků a neustálého zlepšování.

NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ

Touto schválenou a vyhlášenou politikou jakosti, environmentu a BOZP se zavazujeme neustále zefektivňovat zavedený integrovaný systém managementu.

 

Změny v organizaci a řízení jsou směřovány ke zlepšení jakosti produkce společnosti, k ochraně životního prostředí a BOZP. Zlepšování jakosti, environmentu a BOZP chápeme jako proces stálý a systematický.

 

K naplnění politiky integrovaného systému managementu bude společnost poskytovat přiměřené zdroje a bude postupovat podle přijatých programů a cílů integrovaného systému řízení.

 

 

 

V Praze dne 5. 2. 2020                                                              Vedení společnosti GKR STAVBY s.r.o.